SERVICE & PRODUCTEN

Q Care wil wond- en decubituszorg in Nederland blijven verbeteren. Dit doen wij door onze kennis en ervaring te delen met professionals in de zorg. We ondersteunen ze graag in hun werk en bieden ook geaccrediteerde opleidingen over wond- en decubituszorg.

UPDATE 01-07-2020

Aangepast Q Care wond- en decubituszorg beleid (WLZ- en ZVW-cliënten) per 01.07.2020.
In lijn met de versoepelde richtlijnen vanuit de Rijksoverheid, hieronder de uitgangspunten waaronder Q Care meent goed invulling te kunnen geven aan onze dienstverlening richting alle WLZ- en ZVW-cliënten. Hierin staat voor Q Care de veiligheid van cliënten, jullie en onze medewerkers voorop.

Algemeen

 1. Dit Q Care beleid geldt voor zowel de ZVW,- als de WLZ-cliënten van Q Care, mits goedkeuring vanuit verantwoordelijke van de WLZ instelling of ZVW cliënt.
 2. Dit Q Care beleid gaat in op woensdag 1 juli 2020.

Uitgangspunt

De verpleegkundige deskundigheid om de woning van de cliënt of de WLZ-instelling te betreden is te allen tijde leidend. Dat betekent dat niet bekwaam niet bevoegd is. Dus een ‘niet pluis’ gevoel kan al aanleiding zijn om de woning van de cliënt of de WLZ-instelling niet te betreden. Er is ruimte voor een professionele afweging. In dit geval zal onze verpleegkundige contact opnemen met zijn/haar leidinggevende, die het vervolgens intern zal communiceren met uw betreffende Q Care accountmanager.

Werkwijze

Q Care vertrouwt hierbij op de juiste keuze die de individuele verpleegkundige maakt bij betreden van de woning of WLZ-instelling. De landelijke richtlijnen zoals hieronder beschreven zijn uitsluitend een hulpmiddel om een juist besluit te kunnen maken.

 • Alleen gezonde verpleegkundigen (zonder klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts en zonder andere personen met vergelijkbare klachten in de thuisomgeving) verlenen onze dienst bij de cliënten.
 • Cliënten zonder verdenkingen van COVID-19 moeten kunnen worden geholpen. Het uitgangspunt daarbij is dat de cliënt geen klachten van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn en/of koorts heeft. Daarnaast mogen er geen andere personen in de (thuis)omgeving met dergelijke klachten zijn.
 • Voorafgaand aan het maken van een afspraak wordt iedere cliënt hierop telefonisch uitgevraagd (voordat verpleegkundige de woning betreedt) door de verpleegkundige en rapporteert de verpleegkundige dat die uitvraag heeft plaatsgevonden.
 • Direct voor aanvang van onze dienstverlening (bij betreden woning) wordt nogmaals de risico-inventarisatie op deze klachten doorgenomen door de desbetreffende verpleegkundige.
 • Indien er cliënt contact < dan 1,5 meter plaatsvindt dan dient de cliënt zijn/haar handen te wassen c.q. desinfecteren, afhankelijk wat voorhanden is in de (thuis)situatie.
 • De dienstverlening wordt verricht door onze ervaren verpleegkundige. Zij behoren tot contactberoepen met kennis van infectiepreventie. Zij zijn opgeleid om infectiepreventiemaatregelen te begrijpen en na te leven.
 • Iedere verpleegkundige werkt zoveel mogelijk buiten de 1,5-meterzone en behoudt “social distance”. Omdat logischerwijs aangenomen mag worden dat het verspreiden van druppels uit de mondkeelholte een grote rol speelt bij de verspreiding van COVID-19, geldt tijdens iedere behandeling binnen de 1,5 meter de gedragsregel dat de verpleegkundige en/of (logistiek) medewerker en cliënt niet onnodig met elkaar spreken. Aan andere aanwezigen wordt gevraagd om de ruimte waar de (her) indicatie, instructie en installatie van het hulpmiddel plaatsvindt te verlaten. Dit wordt van tevoren aan de cliënt toegelicht. Uitzondering hierop zijn die situaties waarbij:
  – Medewerker zorgafdeling waardevolle informatie heeft van de cliëntsituatie die van meerwaarde kan zijn voor onze verpleegkundige.
  – De gezondheidstoestand van de cliënt vraagt om een derde welke belangrijke informatie kan delen met onze verpleegkundige.
 • Hierbij geldt dat er maximaal 3 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in de kamer van de cliënt (indien de ruimte dat mogelijk maakt) en hierbij wordt een afstand aangehouden van > 1,5 meter.
 • Om onnodig contact te minimaliseren worden herindicaties – conform huidige werkwijze – allereerst telefonisch geïndiceerd. Wanneer vervolgens blijkt dat een bezoek noodzakelijk / gewenst is zullen we deze in lijn met bovenstaande werkwijze inplannen.
 • Verpleegkundige past handhygiëne toe voor en na de dienstverlening.
 • Verpleegkundige draagt de benodigde Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tijdens elke behandeling. Deze worden direct na de behandeling uitgetrokken en hierna wordt handhygiëne uitgevoerd, voordat de omgeving verder wordt aangeraakt.
 • Voor en na het contact met de cliënt wordt handhygiëne toegepast, door gebruik van handalcohol en/of door het wassen van de handen met zeep indien er papieren handdoekjes aanwezig zijn. Niet met de keukenhanddoek handen afdrogen!
 • Q Care communiceert bovenstaande regels en werkwijze duidelijk en tijdig naar de zorginstellen en/of cliënt. Onze klantenservice en/of planning zijn in dit protocol nauw betrokken.

Aanvullende informatie

Deze bijlage biedt informatie over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) buiten ziekenhuizen. Q Care gaat er vanuit dat de cliëntengroep c.q. situatie beschreven onder 3a het meest passend is.

Q Care volgt deze richtlijn en dat betekent dat Q Care in de rol van werkgever verantwoordelijk is om voldoende PBM ter beschikking te hebben voor de medewerkers. De medewerker is verantwoordelijk om tijdig een signaal af te geven dat de persoonlijke voorraad in de depots aangevuld dient te worden.

Factsheet ministerie VWS: wanneer is welk PBM nodig in de zorg (zie link)

UPDATE 19 MAART 2020

Zoals u zult begrijpen is Q Care extra waakzaam en alert op nieuwe ontwikkelingen rondom het Coronavirus. Het gaat tenslotte om de gezondheid van onze cliënten, uw medewerkers, onze collega’s, ieders naaste en van ons allemaal. Q Care volgt daarom de lijn die door het RIVM is uitgezet. Deze volgen we en passen deze automatisch aan als hierop een update van toepassing is.

Naar aanleiding van de laatst bekend gemaakte extra maatregelen – vanuit de Nederlandse overheid – om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken hieronder ook een verscherping van onze werkwijze. Dit om onze rol als Q Care in de samenleving te kunnen blijven vervullen en tegelijkertijd maximaal zorg te willen dragen voor u, uw cliënten en uw en onze collega’s.

Voor nu is het uiteraard van groot belang dat we allemaal de actuele en algemeen geldende richtlijnen van het RIVM strikt volgen, zie link. Daarnaast volgen wij ook de specifieke richtlijnen opgesteld door het RIVM voor zorgprofessionalszie link.

Q Care aangescherpte richtlijnen:

 1. Bereikbaarheid:

 • Zoals u altijd al gewend bent is Q Care ook nu 24/7 telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer – 013 522 06 06.

2. Indicatie:

 • Alle te verrichten indicaties worden telefonisch aangenomen en opgevolgd door een van onze zorgprofessionals. Fysiek contact willen we hiermee minimaliseren.
 • U zou ons enorm helpen als u hierbij duidelijk de maatvoering van het bed – tussen de haken in de breedte en in de lengte –  te delen zodat we direct de beste oplossing voor de cliënt kunnen leveren.

3. Herindicatie:

 • Alle te verrichten herindicaties worden telefonisch afgehandeld door een van onze zorgprofessionals. Fysiek contact willen we hiermee minimaliseren.

4. Werkwijze levering:

1.) Zorginstellingen (intramuraal)

 • Alle leveringen van Anti Decubitus (AD) materialen worden op een van te voren gezamenlijk afgesproken tijdstip en VEILIGE locatie geleverd door een van onze collega’s.

2.) Particulier /thuissituatie (extramuraal)

 •  Per casus – in afstemming met aanvrager – wordt er gekeken hoe de levering het veiligste voor beide partijen kan
  plaatsvinden.

5. Installatie:

 • Alle AD hulpmiddelen zijn voorzien van een duidelijke instructiehandleiding en er wordt door Q Care telefonisch of via beeldbellen volledige ondersteuning geleverd.
 • Bij de installatie / calamiteiten biedt Q Care de mogelijkheid om rechtstreeks via beeldbellen (bijvoorbeeld via Whatsapp) contact te hebben met een van onze zorgprofessionals die – wanneer gewenst – jullie kunnen begeleiden bij de installatie.

6. Retouren:

 • Alle op te halen systemen worden op een van te voren afgesproken tijdstip en VEILIGE locatie opgehaald om het fysieke contact te minimaliseren. Hiervoor zullen onze collega’s vooraf telefonisch contact opnemen om de details af te stemmen.
 • Bij toekomstige bezoeken zullen onze collega’s preventief extra Q Care RODE retourzakken achterlaten om de retouren alvast in te verpakken.

7. Overleggen/scholing:

 • Alle fysieke overlegstructuren en alle geplande scholingen/klinische lessen worden per direct opgeschort tot nadere berichtgeving. Dit geldt voor zowel de interne als externe overlegstructuren.

8. Eventueel aanvullende maatregelen:

 • Indien bovengenoemde punten niet aansluiten bij de genomen maatregelen van uw organisatie, verzoeken wij u contact met ons op te nemen per email of via ons eerder genoemd telefoonnummer.

Vragen:
Wij gaan er vanuit hiermee gezamenlijk zo goed mogelijk invulling te geven aan deze uitdagende situatie en vertrouwen er daarmee op dat we de hoogste mogelijke Wond,- en Decubituszorg zullen leveren zoals u altijd gewend bent van Q Care. Daarbij vragen we u om deze e-mail ook te delen met de verantwoordelijke collega’s zodat we eenduidig en veilig kunnen werken.