ACADEMIE

De Q Care Academie biedt specialistische opleidingen en trainingen voor zorgprofessionals. Ons doel is om de wond- en decubituszorg in Nederland te verbeteren. Via de Academie delen onze verpleegkundigen en wondconsulenten hun kennis over complexe wonden, decubitus (doorliggen) en de behandeling daarvan.

LEVERINGSVOORWAARDEN E-LEARNING Q CARE ACADEMIE

Q Care Medical Services B.V., KvK-nummer 18064392, Laarakkerweg 28, 5061 JR Oisterwijk
Gepubliceerd: 01.01.2022

1. Definities

In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer:                     
de partij die de overeenkomst ter zake de E-Learning met Q Care sluit en uit dien hoofde een betalingsverplichting jegens Q Care aangaat. En de partij die toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden accepteert, bijvoorbeeld voorafgaand aan het aanmaken van een Cursistenaccount. Deze partij kan koper, opdrachtgever en/of Cursist zijn, of krachtens enige andere rechtsbetrekking partij van Q Care zijn.

Beheerdersaccount:     
persoonsgebonden, met inlognaam en wachtwoord afgeschermde digitale/online omgeving van Q Care voor Afnemer, die gekoppeld is aan het persoonlijke (bedrijfs)e-mailadres van (een medewerker van) Afnemer, waarmee Afnemer de Cursisten kan aanwijzen en Q Care met Afnemer kan communiceren.

Cursist:                        
de eindgebruiker, zijnde een natuurlijke persoon, die de E-Learning feitelijk kan en (exclusief) mag gebruiken.

Cursistenaccount:        
persoonsgebonden, met inlognaam en wachtwoord afgeschermde digitale/online omgeving van Q Care die gekoppeld is aan het persoonlijke (bedrijfs)e-mailadres van Cursist, waarop de E-Learning wordt aangeboden en waarmee Q Care met Cursist kan communiceren.

E-Learning:                  
een of meer E-learning-modules van Q Care. Deze E-learning-modules biedt Q Care met name aan en kunnen met name gebruikt worden via haar website.

Leveringsvoorwaarden:              
deze ‘Leveringsvoorwaarden E-learning Q Care Academie’.

Q Care:                        
Q Care Medical Services B.V.

Schriftelijk:                  
hieronder wordt mede begrepen per e-mail.

Tarieven:                     
de vergoeding voor het gebruik van de E-Learning zoals vermeld in de webshop van Q Care, behoudens een voorafgaande afwijkende afspraak.

2. Toepasselijkheid Leveringsvoorwaarden

Deze Leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op rechtsbetrekkingen met Q Care ter zake de E‑Learning, waaronder ter zake het gebruik daarvan, en op nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang daarmee, zoals bijvoorbeeld onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen.

3. Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding

Deze Leveringsvoorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan Q Care gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van Q Care en aan hen gelieerde rechtspersonen, alsmede ten behoeve van alle voor Q Care en gelieerde rechtspersonen werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Q Care.

4. Algemene bepalingen voor (totstandkoming van) overeenkomsten met Q Care

4.1. Een offerte van Q Care is 14 dagen geldig. Naar aanleiding van een offerte van Q Care komt, na acceptatie van de offerte door Afnemer, tussen Q Care en Afnemer een overeenkomst tot stand, zodra Q Care dit aan Afnemer schriftelijk heeft bevestigd, dan wel wanneer Q Care een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

4.2. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Q Care aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Q Care worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Q Care zijn verstrekt, heeft Q Care het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Afnemer in rekening te brengen.

4.3. Q Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Q Care is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was.

4.4. Alle eventuele opdrachten van Afnemer aan Q Care worden met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Q Care. Q Care bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst van opdracht wordt uitgevoerd. Ook bepaalt Q Care op welke wijze en met welke middelen die overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Afnemer, mits dit naar het oordeel van Q Care bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. Q Care zal bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4.5. De verplichting van Q Care jegens de Afnemer ter zake de E-Learning is uitsluitend een inspanningsverplichting.

4.6. De E-Learning is uitsluitend geschikt voor Cursisten met de nodige basiskennis van de te behandelen onderwerpen.

4.7. Voor ieder gebruik van de E-Learning moeten per natuurlijk persoon de Tarieven betaald worden aan Q Care. Betaling van de Tarieven kan alleen plaatsvinden op de door Q Care aangegeven wijze. De Tarieven zijn door Afnemer verschuldigd voorafgaand aan het ter beschikking stellen van de E‑Learning door Q Care.

4.8. Voor een op een persoon gerichte zorgvraag moet zo spoedig mogelijk een hulpverlener in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf geraadpleegd worden. Q Care is dat niet. De E‑Learning kan op geen enkele wijze worden opgevat als uitvoering van een verbintenis tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, rechtstreeks betrekking hebbende op de persoon van Afnemer, de Cursist of van een bepaalde derde.

5. Accreditatie

5.1. Op de website kan bij een E-Learning vermeld zijn dat die geaccrediteerd is. Dit geeft slechts de situatie weer per het moment van het raadplegen van de website. De accreditatie van de E‑Learning kan daarna vervallen. Het vervallen van accreditatie nadat Afnemer met betrekking tot een dergelijke E-Learning een overeenkomst met Q Care heeft gesloten, heeft niet te gelden als een tekortkoming van Q Care.

5.2. Als Afnemer ervan verzekerd wil zijn dat de E-Learning gedurende een zekere periode na het sluiten van de overeenkomst geaccrediteerd blijft, dan dient zij dit vooraf met Q Care overeen te komen. Iedere toezegging van of overeenkomst met Q Care over het (voort)bestaan van een accreditatie, is altijd in tijd beperkt – ook als dit door Q Care niet expliciet genoemd is – tot drie maanden nadat de overeenkomst tussen Q Care en Afnemer tot stand gekomen is.

6. Overeenkomst voor meerdere Cursisten en Beheerdersaccount

6.1. Afnemer kan met Q Care – buiten de webshop – een overeenkomst sluiten voor afname van E‑Learning voor meerdere Cursisten. Een dergelijke Afnemer, of een door Afnemer aan te wijzen persoon, moet daarna een Beheerdersaccount aanmaken. In het Beheerdersaccount moet het persoonlijke (bedrijfs)e-mailadres van iedere afzonderlijke Cursist ingevoerd worden die de E‑Learning zal gaan gebruiken. Iedere Cursist krijgt daarna op dit ingevoerde (bedrijfs)e-mailadres een uitnodiging om een Cursistenaccount aan te maken. Zie daarover artikel 7.2 en verder. Een eenmaal ingevoerd (bedrijfs)e-mailadres kan niet meer worden gewijzigd.

6.2. De mogelijkheid om via het Beheerdersaccount persoonlijke (bedrijfs)e-mailadressen van afzonderlijke Cursisten in te voeren, en zo Cursisten aan te wijzen, en de mogelijkheid van afzonderlijke reeds aangewezen Cursisten om een Cursistenaccount aan te maken, vervalt na verloop van drie maanden nadat Afnemer met Q Care een overeenkomst voor afname van E‑Learning voor meerdere Cursisten gesloten heeft. Afnemer heeft geen recht op terugbetaling of vergoeding voor wel betaalde E-Learning die niet is gebruikt omdat cursisten niet aangewezen zijn of omdat cursisten geen Cursistenaccount aangemaakt hebben.

6.3. Het Beheerdersaccount is strikt persoonlijk. Het wachtwoord van het Beheerdersaccount dient geheim gehouden te worden. Als Afnemer niet meer kan aanmelden of het vermoeden heeft dat van diens Beheerdersaccount misbruik gemaakt wordt of dat derden daar toegang toe hebben gekregen, dient Afnemer zo spoedig mogelijk met Q Care contact op te nemen.

7. Overeenkomst voor een Cursist en het Cursistenaccount

7.1. Afnemer die in de webshop een overeenkomst sluit voor afname van E‑Learning moet daarbij het persoonlijke (bedrijfs)e-mailadres van de Cursisten invoeren die de E‑Learning zal gaan gebruiken. Deze Cursist krijgt daarna op dit ingevoerde (bedrijfs)e-mailadres een uitnodiging om een Cursistenaccount aan te maken. Deze uitnodiging vervalt na verloop van drie maanden. Afnemer heeft geen recht op terugbetaling of vergoeding voor wel betaalde E-Learning die niet is gebruikt omdat geen Cursistenaccount is aangemaakt.

7.2. Een uitnodiging tot het aanmaken van een Cursistenaccount en het aangemaakte Cursistenaccount is strikt persoonlijk. Het wachtwoord van het Cursistenaccount dient geheim gehouden te worden. Als Cursist niet meer kan aanmelden of het vermoeden heeft dat van diens Cursistenaccount misbruik gemaakt wordt of dat derden daar toegang toe hebben gekregen, dient Cursist zo spoedig mogelijk met Q Care contact op te nemen.

7.3. De E-Learning is beschikbaar voor de Cursist via de Cursistenaccount gedurende een periode van drie maanden vanaf het moment waarop de Cursistenaccount is aanmaakt. Nadat het Cursistenaccount is aangemaakt, waarmee de mogelijkheid om gebruik te maken van de E Learning is geboden, heeft Q Care aan haar verplichtingen jegens Afnemer voldaan, ongeacht of Cursist feitelijk gebruikmaakt van de E-Learning.

7.4. Het is Afnemer en Cursist verboden om een ander dan Cursist de E-Learning te laten gebruiken.

7.5. Om het Beheerders- en/of Cursistenaccount en de E-Learning te kunnen gebruiken, heeft Afnemer compatibele hardware, software (de nieuwste versie is aanbevolen en soms vereist) en internettoegang nodig. Kosten die hiermee samenhangen zijn voor rekening van Afnemer. Q Care stelt de E-Learning slechts ‘op afstand’ via internet beschikbaar, en – behoudens expliciete andersluidende afspraken – wordt geen materiële drager met de E-Learning verstrekt

7.6. Het gebruik van de E-Learning kan van tijd tot tijd onderbroken worden, onder meer door technische storingen, onderhoud en het doorvoeren van wijzigingen. Dit heeft niet te gelden als een tekortkoming van Q Care. Dit lijdt slechts uitzondering wanneer de E-Learning meer dan tien procent van de totale periode waarbinnen deze voor Cursist beschikbaar was, niet gebruikt kon worden door onderbrekingen die aan Q Care toe te rekenen zijn.

8. Wijziging van de overeenkomst

8.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

8.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, wordt het tijdstip van voltooiing van de uitvoering verlaat met de tijd die Q Care nodig heeft vanwege de wijziging of aanvulling. Q Care zal Afnemer hiervan op de hoogte stellen.

8.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Q Care Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Q Care daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van die vergoeding tot gevolg heeft.

9. Intellectueel eigendom (IE)

9.1. Alle door Q Care verstrekte stukken, waaronder rapporten, ontwerpen, cursusmateriaal, documentatie, software en gegevensdragers, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Afnemer voor eigen gebruik in het kader van de overeenkomst en mogen door Afnemer zonder voorafgaande toestemming van Q Care niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

9.2. Q Care behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van haar IE-rechten, de Auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendomsrecht.

10. Opschorting en beëindiging

10.1. Afnemer die in de webshop een overeenkomst sluit, doet daarbij afstand van diens recht op ontbinding zonder opgaaf van redenen c.q. het ‘herroepingsrecht’ per het moment dat de Cursist diens Cursistenaccount aanmaakt, omdat Q Care via die Cursistenaccount de E‑Learning direct aan Cursist ter beschikking stelt.

10.2. Q Care is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, één en ander zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van Q Care om schadevergoeding te vorderen en Afnemer is in verzuim als één of meer van de volgende gevallen zich voordoet:

  • Afnemer één van zijn verplichtingen jegens Q Care niet nakomt;
  • Q Care heeft een redelijk vermoeden van misbruik van één of meer Cursistenaccounts. Voor het bestaan van een redelijk vermoeden van misbruik is voldoende dat op het Cursistenaccount wordt ingelogd vanaf meerdere IP-adressen;
  • na het sluiten van de overeenkomst komen omstandigheden aan Q Care ter kennis die goede grond geven te vrezen dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • door Afnemer of een derde wordt ter zake Afnemer: surseance, faillissement, enige (vorm van) insolventieprocedure of gerechtelijke of buitengerechtelijke schuldsanering aangevraagd of aangeboden.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Ieder recht van Afnemer jegens Q Care op vergoeding als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één “Gebeurtenis”, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Q Care ter zake gedane uitkering vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. 
Indien de verzekering ter zake de Gebeurtenis geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is ieder recht op vergoeding van Afnemer jegens Q Care beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de prestatie van Q Care gedurende het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal de factuurwaarde daarvan.

11.2. Zijdens Afnemer komt nooit voor vergoeding in aanmerking:

  • bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatie-schade, schade bij cliënten van Afnemer en gederfde winst;
  • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie Q Care die niet met de leiding van zijn bedrijf belast zijn.

11.3. Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Q Care en al dan niet impliciet door Q Care gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Q Care of van met de leiding van zijn bedrijf belaste personen.  

11.4. Q Care is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Afnemer te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat Q Care op deze derden kan verhalen. Indien Afnemer een consument is, dan heeft Afnemer het recht om deze machtiging te herroepen.

11.5. Tenzij Afnemer een consument in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub a BW is, vrijwaart Afnemer Q Care voor alle aanspraken van derden, waaronder aanspraken van door Afnemer aangewezen Cursisten, die verband houden met of voortvloeien uit de door Q Care uitgevoerde overeenkomst, voor zover Q Care voor een dergelijke aanspraak niet ook jegens Afnemer aansprakelijk is of de aanspraak – gecumuleerd met een eventuele eigen aanspraak van Afnemer – de in de Leveringsvoorwaarden genoemde maximumaanspraak overtreft. Afnemer is dan gehouden ook alle door Q Care in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.

11.6. Iedere rechtsvordering van Afnemer jegens Q Care vervalt één jaar nadat Afnemer daarmee bekend werd en/of diens rechtsvordering jegens Q Care geldend kon maken, behoudens eerder verval of verjaring op grond van de wet.

12. Overmacht

12.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Q Care die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan Q Care kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: stagnatie bij leveranciers of andere derden waarvan Q Care afhankelijk is; het weer; stakingen en werkonderbrekingen; sluiting op last van de overheid; ziekte; groot en klein molest; natuurgeweld zoals aardbevingen; terrorisme; brand; verlies of diefstal; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; blokkades van wegen, waterwegen en havens; import- of handelsbeperkingen, verstoring van benodigde technische apparatuur en; cybercriminaliteit.

12.2. Q Care heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Q Care haar verbintenis had moeten nakomen.

12.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Q Care opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Q Care niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen in dat geval over en weer tot enige vergoeding gehouden zijn.

12.4. Indien Q Care bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Q Care en Afnemer is Nederlands recht met uitsluiting van het CISG van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd om van eventuele geschillen tussen Afnemer en Q Care kennis te nemen. De rechter die bevoegd is voor Breda is exclusief bevoegd behoudens toepasselijkheid van art. 93 Rv. Q Care blijft echter bevoegd Afnemer te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van Afnemer. Als Afnemer een consument in de zin van artikel 6:230g lid 1 sub a BW is, heeft Afnemer tot één maand nadat Q Care zich op de voornoemde rechterlijke bevoegdheid beroept, de mogelijkheid om te kiezen voor beslechting van het geschil door een volgens de wet bevoegde rechter.


Q Care Medical Services B.V.
Laarakkerweg 28, 5061 JR Oisterwijk
info@qcare.nl
www.qcare.nl
013 522 06 06
KVK 18064392