ACADEMIE

De Q Care Academie biedt specialistische opleidingen en trainingen voor zorgprofessionals. Ons doel is om de wond- en decubituszorg in Nederland te verbeteren. Via de Academie delen onze verpleegkundigen en wondconsulenten hun kennis over complexe wonden, decubitus (doorliggen) en de behandeling daarvan.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument digitale inhoud verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en digitale inhoud door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. E-Learning: De dienst op de E-Learning van Q Care aan de gebruiker, op basis van een gesloten overeenkomst tussen beide partijen, bestaande uit het beschikbaar maken en aanbieden van een website waarop content wordt geplaatst.
 7. IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databank-rechten en naburige rechten, alsmede knowhow.
 8. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die toegang tot digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van digitale inhoud waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Q Care Medical Services B.V.
Vestigingsadres: Laarakkerweg 28, 5061 JR Oisterwijk
E-mailadres: info@qcare.nl
KvK-nummer: 18064392

Q Care is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en Kwaliteitsregister Paramedici. Dit betekent dat als u een cursus heeft gevolgd bij Q Care de accreditatiepunten bijgeschreven kunnen worden in het Kwaliteitsregister van de V&VN en ADAP.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw overeenkomst met ondernemer. Ondernemer is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden  digitale inhoud vermeld op de website van ondernemer. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Indien toegang tot een cursus een beperkte geldigheidsduur heeft wordt dit in de modulebeschrijving vermeld.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Alvorens aanvaarding van het aanbod door consument zal ondernemer de geldende algemene voorwaarden beschikbaar stellen via elektronische weg.
 3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de prijs met inbegrip van alle belastingen van de digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

 1. De wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiële drager zijn van toepassing. Dat betekent dat de cursist geen bedenktijd/herroepingsrecht heeft omdat de digitale dienst of het digitale product (in dit geval de online cursus of training) direct na bestelling via internet geleverd wordt (er kan direct worden gestart), waarmee de cursist heeft ingestemd. Daarmee doet de cursist afstand van haar/zijn bedenktijd/recht tot herroeping.
 2. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaard de consument afstand te doen van haar/zijn herroepingsrecht.

ARTIKEL 7 – LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het e-mailadres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

ARTIKEL 8 – BETALING, INWERKINGTREDING, DUUR EN BEËINDIGING

 1. Om toegang tot de digitale inhoud te krijgen zoals beschreven in het overeengekomen aanbod, dient er een betaling plaats te vinden door de consument aan de ondernemer.
 2. Betaling vindt plaats via de online payment service Mollie B.V. tenzij anders is overeengekomen.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. De overeenkomst treedt in werking zodra de betaling van het abonnementsgeld voor een cursus is voldaan.
 5. De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. De overeenkomst eindigt automatisch aan het einde van de abonnementsduur.

ARTIKEL 9 – TOEGANG TOT DE E-LEARNING

 1. Om gebruik te kunnen maken van de E-Learning dient u een overeenkomst aan te gaan met de ondernemer.
 2. De informatie die u tijdens het afsluiten van een abonnement verstrekt, is juist en compleet. U bent verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn.
 3. Het is niet toegestaan om u aan te melden via andermans account of u toegang te verschaffen tot de website op andere wijze dan door het gebruik van uw inloggegevens.
 4. De ondernemer is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens gebruiker, de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is.
 5. De ondernemer garandeert niet dat de E-Learning te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
 6. De ondernemer is jegens de consument op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de E-Learning.

ARTIKEL 10 – GEBRUIK VAN DE E-LEARNING

 1. Op de E-Learning van de ondernemer kan de consument oefenen met de daarop beschikbaar gestelde content. De gebruiker handelt te allen tijde in overeenstemming met hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
 2. Het gebruik van de E-Learning mag niet:
  1. bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website, de E-Learning en/of de computersystemen van de ondernemer te omzeilen.
  2. bestaan uit het gebruik van enige tools en/of oplossingen voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige content.
  3. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van de ondernemer.
  4. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de website leggen of de functionaliteiten daarvan belemmeren.
  5. in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden of enige geldende wet- en/of regelgeving.
  6. inbreuk maken op de rechten van de ondernemer en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy.
  7. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn.
 3. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die de ondernemer ten dienste staan, is de ondernemer te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om de activiteiten van consument in verband met de E-Learning (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, toegang tot de E-Learning te verlenen, in het bijzonder, maar niet daartoe beperkt, indien:
  1. consument handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
  2. consument handelt in strijd met de overeenkomst om welke reden dan ook.
  3. ondernemer van mening is dat handelingen van consument schade of aansprakelijkheid aan uzelf, ondernemer of anderen kunnen toebrengen.

ARTIKEL 11 – IE-RECHTEN

 1. De IE-rechten met betrekking tot de E-Learning berusten bij ondernemer. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan consument over te dragen.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de overeenkomst, geeft ondernemer aan gebruiker een beperkt, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de E-Learning, voor de doeleinden zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 12 – GARANTIES

 1. De consument aanvaardt dat de E-Learning alleen de functionaliteiten, content en overige eigenschappen bevat, zoals hij die aantreft op het moment van gebruik.
 2. Ondernemer geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de content en de E-Learning, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 13 – PRIVACY

 1. De gegevens die gebruiker tijdens het bestelproces verstrekt, zullen worden verwerkt en gebruikt conform de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. De verwerking van persoonsgegevens voor gebruik van E-Learning zijn beschreven in de privacyverklaring die in de E-Learning opvraagbaar is.


Q Care Medical Services B.V.
Laarakkerweg 28, 5061 JR Oisterwijk
info@qcare.nl
www.qcare.nl
013 522 06 06
KVK 18064392